วันที่   15   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี 2565  9  นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-12.00   - ประชุม Conferrent อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  20  นางเบญจวรรณ เพชราภรณ์