วันที่   20   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติย้ายครู  10  นางเบญจวรรณ เพชราภรณ์