วันที่   27   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 13.00-16.30   - การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  นางสาวกฤติยา อุดพ้วย
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - การประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรฯประวัติศาสตร์  60  น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง