วันที่   23   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - สรุปรายงานการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565  3  นางวราภรณ์ ใบภักดี