วันที่   28   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน และคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของผุู้บริหารสถานศึกษา  60  นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ