วันที่   1   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 13.00-16.30   - เลิกโรงเรียนบ้านโป่งช้าง  25  นางสาวกฤติยา อุดพ้วย