วันที่   4   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-12.00   - กลั่นกรองค่าพาหนะ  15  นางสาวกฤติยา อุดพ้วย