วันที่   6   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการนิเทศ  17  นางพจนา คงสัตรา
 ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - ระบบบัญชี  10  นางสาวจิรประภา เกิดชา