วันที่   26   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  15  นางสาวอภิญญา อาบสา
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 65 (SWOT)  39  นางเบญจมาศ ทองจา