วันที่   7   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - สถานที่ต้อนรับ ผอ.เขต  100  นางสาวสุธิดา ไคร้ทอง
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - ทำานวิจัย  1  นางอรวรรณ ไอยราภิวัฒน์