วันที่   17   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน(Assessment for Learning)  19  นางวราภรณ์ ใบภักดี
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)  20  นายพิชิตพล โสประดิษฐ์
 ห้องประชุมแจมโบรี 13.00-16.30   - พิจารณาพื้นที่พิเศษ  8  นางแพรวพรรณ พันธ์เงิน
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-12.00   - ร่วมพิธีเปิดการอบรมและรับฟังนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. (หลักสูตรการอบรม ICT Talent ) ภาครัฐ ปี พ.ศ.2566  2  นางพจนา คงสัตรา