วันที่   28   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานและจัดเตรียมเอกสารการจัดสอบ O-NET ปี กศ.65  8  นางวราภรณ์ ใบภักดี