วันที่   6   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบอำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า (เช้า : หล่มเก่า) (บ่าย : หล่มสัก)  168  นางวราภรณ์ ใบภักดี