วันที่   3   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - กลั่นกรองและจัดทำเอกสารแนวทางการเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียนในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565  4  นางวราภรณ์ ใบภักดี