วันที่   7   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - ประชุมตัวแทนศูนย์สอบและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ  65  นางวราภรณ์ ใบภักดี
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ได้แก่ คณะกรรมการคุมสอบ ชั้น ป.6 และ ม.3 ผ่าน ZOOM Meeting เวลา 13.00 น.-16.30 น.  12  นางวราภรณ์ ใบภักดี
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการนิเทศ ครั้งที่ 1/2566  18  นางพจนา คงสัตรา