วันที่   5   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - ประชุมสมาคมครู  40  นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - จัดทำข้อมูลและเตรียมการประชุมนิเทศทางไกลฯ ในวันที่ 6 ม.ค.66  3  นางวราภรณ์ ใบภักดี