วันที่   6   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-12.00   - ประชุมนิเทศทางไกล“การเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้สอนและนักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)  20  นางวราภรณ์ ใบภักดี