วันที่   10   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ  20  นางสาวกัลตนา บุญณรงค์
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงผู้เชี่ยวชาญ โครงการ SMT  2  นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ประชุม Zoom ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.  1  นางกชนันท์ โนรินทร์