วันที่   12   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ  20  นางสาวกัลตนา บุญณรงค์
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-12.00   - ประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM การขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์  19  นางสาวรัตนา จันทร์สิน