วันที่   18   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ  20  นางสาวกัลตนา บุญณรงค์
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามทุกรูปแบบ การจัดสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)  181  นางศิวากร คำสนิท