วันที่   23   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ  20  นางสาวกัลตนา บุญณรงค์
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  160  นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 13.00-16.30   - ประชุม PA ท่านผอ.เขต  6  นางกชนันท์ โนรินทร์