วันที่   24   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ  20  นางสาวกัลตนา บุญณรงค์
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - กลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  18  นางสาวกฤติยา อุดพ้วย
 ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - ตรวจสอบเอกสาร  10  นางสาวกัลตนา บุญณรงค์