วันที่   9   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ประชุมทบทวนเกณฑ์ PA  ุ6  นางกชนันท์ โนรินทร์
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 13.00-16.30   - การนิเทศครูปฐมวัย โรงเรียนคุณภาพ (รร.บ้านดงขวาง)  3  นางกชนันท์ โนรินทร์
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - เตรียมประชุมกำกับติดตาม รร.  20  นางสาวกัลตนา บุญณรงค์