วันที่   8   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - ประชุุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกาา 2565  70  นางวราภรณ์ ใบภักดี
 ห้องประชุมภูทับเบิก 13.00-16.30   - สพฐ.ชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมอ.ก.ค.ศ.เขต ผ่านระบบzoom  10  นางสาวนงนุช ลาคำ