วันที่   13   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารการจัดสอบ O-NET ส่งสทศ.  8  นางวราภรณ์ ใบภักดี
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  50  นางอรจิรา นามวงษา
 ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - พิจารณาคัดเลือกชมรม GenZ  10  นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 13.00-16.30   - ทดสอบระบบ conference เตรียมประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต  3  นางสาวนงนุช ลาคำ