วันที่   14   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเถื่อนธาร 08.30-16.30   - จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารการจัดสอบ O-NET ส่งสทศ.  8  นางวราภรณ์ ใบภักดี
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  50  นางอรจิรา นามวงษา
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับโรงเรียนประสบภัยพิบัติและมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน  15  นางสาวจิรประภา เกิดชา