วันที่   30   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ประเมิน ด้าน 1-2 ผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  10  นางแพรวพรรณ พันธ์เงิน
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - การประชุมการรับนักเรียน ครูที่รับผิดชอบของ รร.  135  นางอมรรัตน์ ศรีทอง