วันที่   25   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - การรับนักเรียน เพื่อวางแผนจัดทำข้อมูลการรับนักเรียน ปี 2566  15  นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 13.00-16.30   - ซ้อมความเข้าใจในการจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว รร.บ้านโคกมน  5  นางเนตรนภา สีอ่อน