วันที่   26   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - งบ อบจ. 2566  20  นางสาวจิรประภา เกิดชา
 ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์  10  นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง