วันที่   3   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-12.00   - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยนาท  45  นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - ประเมินด้าน 1ด้าน 2 นายเทิดชาย สุขดทน  6  นายเทิดชาย สุขโทน