วันที่   9   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมแจมโบรี 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566  20  นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - ประชุมสร้างความเข้าใจแบบติดตามยุทธศาสตร์และมาตรฐานเขต ปี 2566  50  นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์
 ห้องประชุมภูทับเบิก 13.00-16.30   - ประชุมปฏิบัติการนิเทศ ครั้งที่ 1/2566  18  นางพจนา คงสัตรา