วันที่   31   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - ประชุมโครงการรบนักเรียน 2566  130  นางอมรรัตน์ ศรีทอง