วันที่   10   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 หอประชุมอรุณญาเขต 08.30-16.30   - ประชุมสร้างความเข้าใจ แบบติดตามยุทธศาสตร์ และมาตรฐาน ปี 2566  50  นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์