วันที่   16   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 หอประชุมอรุณญาเขต 13.00-16.30   - เตรียมสถานที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ว 21)  15  นายพิชิตพล โสประดิษฐ์
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-16.30   - การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566  20  นางอมรรัตน์ ศรีทอง