วันที่   24   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมภูทับเบิก 08.30-12.00   - การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  15  น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 อาคารใต้ร่มพระบารมี 08.30-16.30   - ประชุมคณะอนุกรรมการ อกคศ. เขตพื้นที่  15  นางพจรินทร์ จันทึง