[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Myoffice V 6.4 final-2023 สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนบ้านห้วยสวิง.
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  สิบเอกณรงค์ศักดิ์ บุญสำเร็จ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  084-950-1878

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
  ผู้อำนวยการ  นางศรุดา ภัสสรวรภัค
  ที่ตั้ง  ม.8 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  09-8145-1416

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
  ผู้อำนวยการ  นายชยวัฒน์ ขันยศ
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  056913228

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านซำภู
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายธีระยุทธ สายคำทอน
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 บ้านซำภู ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
  เบอร์โทร  0862154315

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
  ผู้อำนวยการ  นายพีรยุทธ น้อยกรม
  ที่ตั้ง  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หมู่ 11 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านท่าโก
  ผู้อำนวยการ  นายศรชัย กันดี
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  096 862 5549

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านวังมล
  ผู้อำนวยการ  นายสุเทพ ศรียา
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  schoolwangmol@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายยุทธพร เบ้าสารี
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
  เบอร์โทร  0892688719

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านดงทิพย์
  ผู้อำนวยการ  นายเสริมศิลป์ ปานนิล
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0998943139

  
   10   โรงเรียนบ้านบุ่ง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกัญพิชา ไกรสิงห์
  ที่ตั้ง  เลขที่ 208 หมู่ที 7 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0836269797

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
  ผู้อำนวยการ  นายอำพันธ์ แน่นอุดร
  ที่ตั้ง  ม.9 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0923479819

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านน้ำก้อ
  ผู้อำนวยการ  นายจงจรูญชัย อริยะดิบ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056794340

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนบ้านฝาย
  ผู้อำนวยการ  นางสุกัณญา จอมทิพย์
  ที่ตั้ง  224 ม.8 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0-5679-4168,08-6679-7031

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนบ้านดงขวาง
  ผู้อำนวยการ  นายคฑาวุธ ตุลสุข
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0953524245,0881588232

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนบ้านห้วยลาน
  ผู้อำนวยการ  นางชัญญา คล้ายผา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  67020020

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนบ้านน้ำชุน
  ผู้อำนวยการ  นายเด่น ลีลา
  ที่ตั้ง  204 ม.1 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางณัฐนิช บุญจรัส
  ที่ตั้ง  หมู่12 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0626298294

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านกกโอ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกนกพร จันทรสุกรี
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0896405781

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านหนองปลา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวมาริษา บัวทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0918427593

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายบุญช่วย ชมส่าน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  67020030

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านน้ำพุ
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนบ้านร่องกะถิน
  ผู้อำนวยการ  นางสาววิมลรัตน์ ริจนา
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0845778045

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านป่าบง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
  ที่ตั้ง  11 หมู่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว
  ผู้อำนวยการ  นายอานันท์ หงส์พันธุ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายชนะพล ไสลภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0857329938

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ
  ผู้อำนวยการ  นายประยูร สืบกินนอน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0816045757

  
   27   โรงเรียนบ้านไร่นางาม
  ผู้อำนวยการ  นายไพฑูรย์ ขันบุญ
  ที่ตั้ง  129 ม.1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  rainangamschool1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านโสก
  ผู้อำนวยการ  นายทรงกรด ปานไกร
  ที่ตั้ง  173 หมู่ 3 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  085-7345736

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านส้มเลา
  ผู้อำนวยการ  นางจรัสศรี วะยาคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนบ้านส้มเลา
  ผู้อำนวยการ  นางจรัสศรี วะยาคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  admin@pbn2.go.th

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติชัย ด้วงธรรม
  ที่ตั้ง  181/1 หมู 5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056705616

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านหนองคัน
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 12 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  084-4913366

  
   34   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25
  ผู้อำนวยการ  นายสมชัย นามบุญลือ
  ที่ตั้ง  9/9 หมู่ 1 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056824289

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนบ้านธารทิพย์
  ผู้อำนวยการ  นายพนม ใบภักดี
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 10 ตำลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0812801074

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์
  ผู้อำนวยการ  นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย
  ที่ตั้ง  238 หมู่ 7 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  089-272-0438

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านวังยาว
  ผู้อำนวยการ  นายสมพร พุทธา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านน้ำคำ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวันชนะ พิลา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนวัดศรีทอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวทัศนีย์ พินิจชัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  085-7259125

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
  ผู้อำนวยการ  นายตั๊ด กะสี
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056705680

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ
  ผู้อำนวยการ  นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 15 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก
  เบอร์โทร  056705658

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางธนวรรณ อุตม์อ่าง
  ที่ตั้ง  99 หมู่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0922838616

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านปากออก
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม เนาว์แก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0800281026 , 0956612582

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านปากดุก
  ผู้อำนวยการ  นายนิรศักดิ์ นารี
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  67020065

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนบ้านฝายนาแซง
  ผู้อำนวยการ  นายบุญลือ มูลคลัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0857525413- 0805100610

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านห้วยกอก
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวศศิธร บุญยัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kowit.fai@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านท่าขาม
  ผู้อำนวยการ  นายบุญเลิศ คำโฉม
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0956414050

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน
  ผู้อำนวยการ  นายพชร ทิลารักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางศรัญญา มาป้อง
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0985298175

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านหนองบัว
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชุติมา ลาคำ
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0858753583

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนบ้านสักหลง
  ผู้อำนวยการ  นางเกศสุดา มิตรภูษาภรณ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  056745903

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
  ผู้อำนวยการ  นายวรวุฒิ นามบุญลือ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 11 บ้านหนองปลาซิว ตำยลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0997856141

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านหนองไขว่
  ผู้อำนวยการ  นายนพดล นามวงษา
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทร  0810460746

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านโนนทอง
  ผู้อำนวยการ  นางธนพร กะบัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0808471832

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านท่าช้าง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางจุฑามณี สิงห์สถิต
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056020436

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านวังร่อง
  ผู้อำนวยการ  นายสงัด จันทร์เพชร
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056-705746

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายคัมฏีศ์ ศรีธนัชโกสิณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
  ผู้อำนวยการ  นายอินจันทร์ เทพโพธา
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056-029398

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านวังขอน
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวรุ่งนภา กองน้อย
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สาขาห้วยโป่งน้ำ
  ผู้อำนวยการ  นายอินจันทร์ เทพโพธา
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านตาดกลอย
  ผู้อำนวยการ  นายแหลม คล้ายใจตรง
  ที่ตั้ง  -
  เบอร์โทร  056020432

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา.
  ผู้อำนวยการ  นายชัยรัตน์ รายะรุจิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทร  0807981461

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านนาเกาะ
  ผู้อำนวยการ  นางมนธิฌา จันทร์มินทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนบ้านนาซำ
  ผู้อำนวยการ  นายนรินทร์ เรืองน้อย
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบล นาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0882954922

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนบ้านแก่งโตน
  ผู้อำนวยการ  นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  67020104

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่ง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทร  096-5397684

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนบ้านนาแซง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางวนัสสุดา มลพงพันธ์ุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47
  ผู้อำนวยการ  นายชูชาติ ทองเย้า
  ที่ตั้ง  29 หมู่ 2 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0951786444

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
  ผู้อำนวยการ  นางปวัณรัตน์ สมพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056026621

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย ไอยราภิวัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  099-907-0901

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านวังบาล
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่พันตรี ดร.วิชา ขวัญอุ่น
  ที่ตั้ง  253 หมู่ 9 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  082-1764825

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนบ้านวังบาล
  ผู้อำนวยการ  วิชา ขวัญอุ่น
  ที่ตั้ง  253 หมู่ 9 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  082-1764825

  
   73   โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายศุภชัย บรรพลา
  ที่ตั้ง  245 หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทร  056029383

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านศิลา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายคัมฏีศ์ ศรีธนัชโกสิณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านสงเปลือย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ว่าที่ ร.ต.วิรัญ ภาโส
  ที่ตั้ง  133 หมู่ 8 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทร  056-760158

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนบ้านห้วยข่อย.
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชลธิชา ทองหมู่
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  08-5052-0760

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนบ้านโป่งสามขา
  ผู้อำนวยการ  นางเยาวพา อินอิว
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0987468039

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนบ้านหินโง่น
  ผู้อำนวยการ  นายชัยเล็ก ใจวงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0930321013

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด
  ผู้อำนวยการ  นายเจษฎาวุฒิ ศิริ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056072989

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
  ผู้อำนวยการ  นางราตรี เสียงอ่อน
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยผักกูด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทร  0953977321

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านวังก้นหวด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุกัญญา สีมา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0898588761

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
  ผู้อำนวยการ  นายจำเนียร แสงเสนา
  ที่ตั้ง  193 หมู่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056709281 , 056709590

  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนบ้านวังเวิน
  ผู้อำนวยการ  นางจิรัชญา สนธิญาติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  67020136

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0889769844

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านหินฮาว
  ผู้อำนวยการ  จ.ส.อ.ชวลิต จันกวด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านหนองยาว
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายราวิน มรุธานินทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0826801605

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนบ้านท่าผู
  ผู้อำนวยการ  นายประจักษ์ บัวพันธ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0817865415

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
  ผู้อำนวยการ  นายปฏิพล แพงขะ
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทร  091-8411639

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านหนองเล
  ผู้อำนวยการ  นายชัยรัตน์ จงธรรม์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0865901693

  
   90   โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย
  ผู้อำนวยการ  นายฉัตรชัย ไชยโยธา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0812801172

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านโคกมน
  ผู้อำนวยการ  นายสุทธิรัก ผ้ายผา
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056705888

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายเกษมศักดิ์ ชัยบูรณ์
  ที่ตั้ง  236 หมู่3 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056705826

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ
  ผู้อำนวยการ  นายเสน่ห์ ขวัญคง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทร  056-072969

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว
  ผู้อำนวยการ  นายปัญญา จันทร์อิ่ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.น้ำหนาว อ.นำหน้าว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0623198757

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนบ้านซำม่วง
  ผู้อำนวยการ  นางสุดาพร ชัยปัญหา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  67020154

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนบ้านดงคล้อ
  ผู้อำนวยการ  นายวัชระ คำตื้อ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0818864577

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนบ้านวังกวาง
  ผู้อำนวยการ  ทวิต ราษี
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทร   097-3592351

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านฟองใต้
  ผู้อำนวยการ  นายเสกสรร สุวรรณพรหม
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทร  0925914593

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางเพ็ญพิชญา มนแพวงศานนท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว
  เบอร์โทร  0644159153

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านหลักด่าน
  ผู้อำนวยการ  นางวิชุลดา ดิษฐกร
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  093-2159175

  
ภาพสมาชิก
   101   โรงเรียนบ้านห้วยลาด
  ผู้อำนวยการ  นางจารุนันท์ กังคำ
  ที่ตั้ง  หมู่4 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0872040303

  
ภาพสมาชิก
   102   โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายนิสัน ศรีชัยนาท
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  000000

  
ภาพสมาชิก
   103   โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
  ที่ตั้ง  170 หมู่ 8 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
  เบอร์โทร  056-925558

  
ภาพสมาชิก
   104   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
  ผู้อำนวยการ  นางสาวณิศวรา เอี่ยมชาวนา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   105   โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายปราโมช สนธยามาลย์
  ที่ตั้ง  67 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056728079

  
ภาพสมาชิก
   106   โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)
  ผู้อำนวยการ  นายวัชระ มะรังศรี
  ที่ตั้ง  67 หมู่ 5 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  088 - 5945471

  
ภาพสมาชิก
   107   โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
  ผู้อำนวยการ  นายบุญแทน บุญแสน
  ที่ตั้ง  193 หมูที่ 13 บ้านเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
  เบอร์โทร  056-705935

  
ภาพสมาชิก
   108   โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
  ผู้อำนวยการ  นางสาววราภรณ์ คำแท่ง
  ที่ตั้ง  25 หมู่ 11 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056021771

  
ภาพสมาชิก
   109   โรงเรียนบ้านนายาว
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางวรรณกร โสภา
  ที่ตั้ง  65 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  เบอร์โทร  056-705912

  
ภาพสมาชิก
   110   โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
  ผู้อำนวยการ  นางวัลภา อินทรชาติ
  ที่ตั้ง  93 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  056705910

  
ภาพสมาชิก
   111   โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุกิจ ผมเพ็ชร์
  ที่ตั้ง  52 หมู่ 4 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   112   โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229
  ผู้อำนวยการ  นายสุวรรณ์ พิมเสน
  ที่ตั้ง  -
  เบอร์โทร  67020174

  
ภาพสมาชิก
   113   โรงเรียนบ้านหนองแม่นา
  ผู้อำนวยการ  นายอนันต์ บำรุงคีรี
  ที่ตั้ง  57 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทร  0616037089

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
My Office V 6.4 final - 2023 Copyright @ T&T-2023 All rights reserved.